Pak Mei 5th generation masters 白眉拳第五傳

Pak Mei Pai founder Cheung Lai Chuen (張禮泉宗師) has been responsible for the development and popularization of Pak Mei Boxing. Since his first teaching in the early 1920’s he has had many hundreds of students. These student had great diversities; some were beginning students, others were members of the Nationalists Army and others were already (famous) kungfu masters. Of all the students some were able became a disciple. Many of these 5th generation master are responsible for the further development and popularization of Pak Mei in China, Hong Kong and outside China.

Here we have listed (in random order) the most well-known and accepted 5th generation masters.
Photo's, info or corrections are welcome (歡迎信息).


 • Cheung Bing Sam
 • Cheung Bing Lam
 • Cheung Bing Faat
 • Cheung Bing Keung
 • Lee Sai Keung
 • Chan Gwok Waa
 • Zang Wai Bok
 • Ng Kam Ging
 • Haa Hon Hung
 • Ng Jiu
 • Loeng Siu Hoi
 • Can Zik Soeng
 • Liu Zeon Jat
 • Got Siu Wong
 • Jyun Hou Ban
 • Jau Jan Wo
 • Chan Zo
 • Gwok Ci Coeng
 • Ngaan Hung
 • Kwong Man Fong
 • Ho Kwok Chung
 • Liao Zhixian
 • Mak Jiu Kau
 • Lai Hung
 • Lo Waa
 • Yip Wai Hung
 • Deng Dong
 • Yeung Kai Ming
 • Chan Luen Fong

Currently we don't have pictures of the following masters. Feel free to contact us if you can help us with this.

張叔謀
Zhang Shumou (pinyin)
Cheung Suk Mau (jyutping)

曾寶山
Zeng Baoshan (pinyin)
Zang Bou Saan (jyutping)
a.k.a. Tsang Bo Shan

陶培
Tao Pei (pinyin)
Tou Pui (jyutping)
a.k.a. To Pui

譚樂泰
Tan Yuetai (pinyin)
Taam Lok Taai (jyutping)

黃植山
Huang Zhishan (pinyin)
Wong Zik Saan (jyutping)
a.k.a. Wong Chik Shan

李漢泉
Li Hanquan (pinyin)
Lei Hon Cyun (jyutping)
a.k.a. Lee Hon Chuen

李大恩
Li Daen (pinyin)
Lei Taai Jan (jyutping)
a.k.a. Lee Tai Yan

李漢就
Li Hanjiu (pinyin)
Lei Hon Zau (jyutping)
a.k.a. Lee Hon Chau

何十四
He Shisi (pinyin)
Ho Sap Sei (jyutping)
a.k.a. Ho Sep Sei

陳十五
Chen Shiwu (pinyin)
Can Sap Ng (jyutping)
a.k.a. Chan Sep Ng

趙良
Zhao Liang (pinyin)
Ziu Loeng (jyutping)

李法陀
Li Fatuo (pinyin)
Lei Faat To (jyutping)
a.k.a. Lee Fat To

何登
He Deng (pinyin)
Ho Dang (jyutping)

馮天就
Feng Tianjiu (pinyin)
Fung Tin Zau (jyutping)

李群亮
Li Qunliang (pinyin)
Lei Kwan Loeng (jyutping)

何輯蓀
He Jisun (pinyin)
Ho Cap Syun (jyutping)

黃楚白
Huang Chubai (pinyin)
Wong Co Baak (jyutping)

吳華
Wu Hua (pinyin)
Ng Wah (jyutping)

陳簡興
Chen Jianxing (pinyin)
Chan Gaan Hing (jyutping)

陳聯樞
Chen Lianshu (pinyin)
Chan Lyun Syu (jyutping)

鄧養
Deng Yang (pinyin)
Dang Joeng (jyutping)

吳大德
Wu Dade (pinyin)
Ng Daai Dak (jyutping)

李國熹
Li Guoxi (pinyin)
Lei Gwok Hei (jyutping)

陳榮富
Chen Rongfu (pinyin)
Chan Wing Fu (jyutping)

黃植生
Huang Zhisheng (pinyin)
Wong Zik Sang (jyutping)

胡祥
Hu Xiang (pinyin)
Wu Coeng (jyutping)